Polisi Preifatrwydd

Mae Llaeth Y Llan yn gwybod eich bod yn poeni sut mae gwybodaeth amdanoch yn cael ei defnyddio a'i rhannu ac mae'n ofalus i sicrhau bod unrhyw wybodaeth o'r fath sy'n dod i'w feddiant yn cael gofal priodol.

Mae Llaeth Y Llan CYF, Tal Y Bryn, Llannefydd, Dinbych, LL16 5DR ("LYL") yn parchu eich preifatrwydd data. Mae'r testun gwybodaeth hwn yn disgrifio sut y bydd LYL, fel y rheolydd data, yn casglu ac yn prosesu data personol amdanoch mewn cysylltiad â'n gwasanaethau a'r defnydd o'n gwefan yn www.villagedairy.co.uk

Darllenwch y datganiad yn ofalus er mwyn deall sut rydym yn prosesu, defnyddio a datgelu eich data personol.

1. Prosesu data personol

Rydym yn prosesu'r data personol at y dibenion canlynol ac ar y seiliau cyfreithiol rhestredig:

• Anfon cylchlythyrau

Os byddwch yn cofrestru ar gyfer ein cylchlythyrau, byddwn yn cofrestru'r data personol a roddwch i ni (enw, cyfeiriad e-bost) er mwyn anfon negeseuon marchnata perthnasol wedi'u targedu atoch.

Mae'r prosesu yn seiliedig ar eich caniatâd (GDPR erthygl 6(1)(a). Cofiwch y gallwch, ar unrhyw adeg, dynnu eich caniatâd yn ôl, os nad ydych yn dymuno derbyn ein cylchlythyrau mwyach.

• Eich cyfranogiad mewn cystadlaethau 

Os byddwch yn cymryd rhan mewn cystadlaethau a drefnir gan LYL, byddwn yn prosesu'r data personol a ddarperir gennych (enw, cyfeiriad e-bost, mewnbwn cystadleuaeth, gan gynnwys atebion i gwestiynau, ac ati) er mwyn rheoli'r gystadleuaeth, dewis a chysylltu â'r enillydd (ERTHYGL 6(1)(b)GDPR).

Yn dibynnu ar y gystadleuaeth a'r wobr benodol, efallai y byddwn yn rhannu eich enw, eich manylion cyswllt a'ch manylion gwobr gyda'n gwerthwyr a'n cludwyr gwobrau cystadleuaeth (GDPR erthygl 6(1)(b).

Os yw'n ofynnol o dan y ddeddfwriaeth, byddwn yn rhannu eich enw a'ch manylion gwobr gyda'r awdurdodau treth (GDPR erthygl 6(1)(c)).

• Gallu ateb pan gysylltir â hwy drwy villagedairy.co.uk neu bwyntiau cyswllt eraill (e-bost, llwyfannau cyfryngau cymdeithasol, ac ati) – gwasanaeth cwsmeriaid

Os byddwch yn cysylltu â ni, byddwn yn cofrestru'r data personol a roddwch i ni (e.e. enw, cwmni, teitl, cyfeiriad e-bost, gofyn am fanylion, ac ati). Mae gan ein tîm gwasanaeth cwsmeriaid fynediad at y data hwn fel y gallwn eich helpu gyda'ch cais yn y ffordd orau bosibl (GDPR erthygl 6(1)(f)).

• Digwyddiadau a gweithdai 

Os byddwch yn cofrestru ar gyfer cymryd rhan mewn digwyddiadau a gweithdai a drefnir gan LYL, byddwn yn cofrestru'r data personol a roddwch i ni (gan gynnwys, enw, cyfeiriad e-bost, digwyddiad, dyddiad y digwyddiad) er mwyn rheoli'r digwyddiad yn ogystal â'ch cyfranogiad, cadarnhau eich cyfranogiad, cysylltu â chi rhag ofn y bydd unrhyw newidiadau neu ganslo, ac ati (GDPR erthygl 6(1)(b)).

• Gwella ein gwefan

Rydym yn defnyddio cwcis i wella eich profiad ar ein gwefan a sicrhau ymarferoldeb y wefan, i olrhain y traffig i'n gwefan ac i wneud y gorau o gynnwys ar y tudalennau. Mae hyn yn seiliedig ar eich caniatâd cwcis, ac mae'r defnydd dilynol o'r data cwcis ar gyfer marchnata yn seiliedig ar ein diddordeb cyfreithlon i wella ein gwefan.

Gallwch ddarllen mwy am ein defnydd o gwcis yma.

• Rhyngweithio ag LYL ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol

Os byddwch yn ein dilyn neu'n rhyngweithio â ni ar unrhyw un o'n tudalennau ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol, megis Facebook, Instagram, ac ati, bydd y wybodaeth a ddarperir gennych yn ddarostyngedig i'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn ogystal â hysbysiad preifatrwydd y llwyfannau cyfryngau cymdeithasol perthnasol. Rydym yn eich annog i ddarllen hysbysiad preifatrwydd llwyfannau cyfryngau cymdeithasol o'r fath.

2. Datgelu a throsglwyddo'r data personol

Rydym yn datgelu eich data personol fel y disgrifir uchod. Yn ogystal â hyn, rydym yn sicrhau bod data personol ar gael i'n partneriaid busnes, gan gynnwys cyflenwyr TG sy'n storio ac yn prosesu data personol ar ein rhan. Mae partneriaid a chyflenwyr busnes o'r fath yn ddarostyngedig i gyfarwyddiadau LYL ynghylch storio a phrosesu data personol.

Gall rhai proseswyr neu is-broseswyr data gael eu lleoli y tu allan i'r UE. Mae trosglwyddo data personol yn seiliedig ar Gymalau Cytundebol Safonol Comisiwn yr UE neu Privacy Shield yr UE-UD, lle bo hynny'n berthnasol.

3. Cyfnod cadw

Rydym yn storio eich data personol cyhyd ag y bo angen i gyflawni'r dibenion uchod ac i gydymffurfio â rhwymedigaethau cyfreithiol, gan gynnwys deddfwriaeth cadw llyfrau yn y gwledydd lle rydym yn gweithredu.

4. Eich hawliau

Pan fyddwn yn prosesu data personol ar gyfer ein buddiannau cyfreithlon neu pan fyddwn yn defnyddio eich data personol ar gyfer marchnata uniongyrchol, mae gennych yr hawl i wrthwynebu ein bod yn prosesu eich data personol.

Yn amodol ar rai eithriadau statudol, mae gennych yr hawl i ofyn am gael gweld y data personol sydd gennym a'r broses amdanoch.

At hynny, mae gennych yr hawl i ofyn i ni gywiro unrhyw ddata personol arnoch a allai fod yn anghywir, yn ogystal â'r hawl i ofyn i ni gyfyngu ar brosesu eich data personol.

Gallwch ofyn am gael unrhyw ddata personol arnoch a ddarparwyd gennych i ni fformat strwythuredig, a ddefnyddir yn gyffredin ac y gellir ei ddarllen gan beiriant, os yw ein gwaith o brosesu data personol o'r fath yn seiliedig ar eich caniatâd neu gontract y daethoch i'r casgliad gyda ni (cludadwyedd data).

Ar ôl eich cais, byddwn yn dileu data personol arnoch, oni bai bod gennym sail gyfreithiol dros barhau â'r prosesu.

Mae gennych hefyd yr hawl i gyflwyno cwyn i'r awdurdod goruchwylio cymwys, megis Asiantaeth Diogelu Data Denmarmarc.

5. Gwrthwynebiad

Mae gennych yr hawl i wrthwynebu prosesu eich data personol ar sail benodol. Er enghraifft, gallwch wrthwynebu prosesu eich data personol sy'n seiliedig ar ein buddiannau cyfreithlon (GDPR erthygl 6(1)(f)) neu a ddefnyddir at ddibenion marchnata uniongyrchol, gan gynnwys proffilio.

6. Ymarferwch eich hawliau

Fel y disgrifir yn adrannau 4 a 5 uchod, mae gennych nifer o hawliau pan fyddwn yn prosesu eich data personol. Os ydych yn dymuno arfer hawliau o'r fath, cyflwynwch eich cais drwy ein ffurflen we ar-lein, sydd ar gael yma.

7. Newidiadau i'r hysbysiad preifatrwydd hwn

Rydym yn cadw'r hawl i newid yr hysbysiad preifatrwydd hwn.