Cynaliadwyedd

Ein Addewid Cynaliadwyedd

Yma yn Llaeth y Llan, rydym yn ymroddedig i greu iogwrt blasus wrth leihau ein heffaith ar yr amgylchedd.
Credwn nad tuedd yn unig yw cynaliadwyedd, ond rhan hanfodol o wneud busnes yn gyfrifol. Dyma olwg ar rai o'r ffyrdd rydyn ni'n gweithio i wneud ein iogwrt yn fwy cynaliadwy.

Ni'n cefnu ar y caeadau

Menter Lleihau Plastig

Rydym yn deall bod gwastraff plastig yn fater amgylcheddol sylweddol, ac rydym wedi ymrwymo i wneud ein rhan i leihau ein defnydd o blastig.

Dyna pam rydyn ni'n falch o gyhoeddi ein bod wedi tynnu caeadau plastig o'n holl botiau mawr. Credwn y gall newidiadau bach wneud gwahaniaeth mawr, ac rydym wedi ymrwymo i ddod o hyd i ffyrdd newydd ac arloesol o leihau ein defnydd o blastig. O hyn ymlaen rydym yn argymell storio mewn pot ailddefnyddiadwy neu beth am roi cynnig ar ein hawgrymiadau isodi storio’n ddiogel yn yr oergell am gyfnod hirach. Os ydych am gael gwared o blastig yn gyfan gwbl, gallwch orchuddio’r potyn gyda gorchudd Cwyr Gwenyn Naturiol.

Gallwch hefyd anfon e-bost atom yn sustainability@villagedairy.co.uk i ofyn am gaead ychwanegol, tra bod stociau'n para.

Pecynnu Pot Mawr Cynaliadwy

Ailgylchedd hawdd

Rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd o'i gwneud hi'n haws i'n cwsmeriaid ailgylchu ein potiau.

A dyna pam rydym yn falch o gyflwyno ein pecynnu mwyaf newydd ar gyfer ein potiau iogwt mawr. Mae’r llawes gardfwrdd yn dod o goedwigedd cynaliadwy ac gallwch dynnu’r llawes gardfwrdd i ffwrdd yn rhwydd o’r potyn blastig fel y gallwch ailgychu’r ddau ran, gan helpu ddiogelu’r blaned ar gyfer y dyfodol.

Grym sydd ddim yn costio'r ddaear

LLEIHAU ÔL TROED CARBON

Fel rhan o'n hymrwymiad cynaliadwyedd parhaus, mae Llaeth y Llan wedi gosod System Panel Solar 180kW i leihau ein defnydd o ynni.

Bydd hyn, yn ei dro yn ein helpu i leihau ein heffaith ar yr amgylchedd a sicrhau ein bod yn buddsoddi mewn dyfodol gwyrddach.

Oeddech chi'n gwybod?

Mae ffyrdd gwych eraill y gallwch chi Gadw'ch iogwrt yn ffres...

Cynnyrch lleol

Cyrchu cynaliadwy

Rydym wedi ymrwymo i gyrchu cynhwysyn lleol ar gyfer ein iogwrt blasus.

Dyna pam rydym wedi ymroi i gyrchu ein cynhwysion gan gyflenwyr cynaliadwy ac amgylcheddol gyfrifol. Rydym yn gweithio'n agos gyda'n cyflenwyr i sicrhau bod ein cynhwysion yn cael eu cynhyrchu mewn ffordd sy'n lleihau eu heffaith ar yr amgylchedd.

 

Banc bwyd

Rhoi yn ôl i'r gymuned

Yma yn Llaeth y Llan, rydym yn credu’n gryf mewn cefnogi ein cymuned leol.

Rydyn ni'n falch o gefnogi banciau bwyd lleol drwy gyfrannu a rhoi iogwrt. Rydym yn deall bod mynediad at fwyd iach a maethlon yn angen sylfaenol i bawb, ac rydym wedi ymrwymo i wneud ein rhan i helpu'r rhai mewn angen.

Mae ein partneriaeth â banciau bwyd lleol yn ein galluogi i gael effaith gadarnhaol ar y cymunedau lle rydym yn gweithredu, ac rydym yn falch o fod yn rhan o'r achos pwysig hwn. Credwn y gallwn helpu i wneud gwahaniaeth ym mywydau'r rhai mewn angen trwy weithio gyda'n gilydd.

Adroddiadau Cynnydd

Newyddion cynaliadwy

Rydym yn deall bod cynaliadwyedd yn daith barhaus, ac rydym wedi ymrwymo i ddiweddaru ein cwsmeriaid yn rheolaidd ar ein cynnydd.

Ydych chi'n gwmni lleol?

Hoffech chi gymryd rhan?

Os ydych chi'n gwmni lleol a hoffai gydweithio yn un o'n cystadlaethau, cysylltwch â ni.