Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2022

Pwysigrwydd Iechyd Meddwl

Mae'n Ddiwrnod Iechyd Meddwl y Byd, ac ry'n ni'n meddwl sut i wneud y byd yn lle gwell i bawb.

Bydd tua hanner ohonon ni'n profi problem iechyd meddwl yn ystod ein hoes. Mae hynny'n golygu bod bron pawb rydych chi'n eu hadnabod wedi delio â'u heriau penodol eu hunain ar un adeg neu'i gilydd. Ond nid yw hynny'n golygu y dylen nhw orfod delio â nhw ar eu pennau eu hunain—yn enwedig pan fydd cymaint o adnoddau allan yna i'w helpu!

Rydym yn falch bod cymaint o bobl yn gweithio'n galed i greu'r adnoddau hyn a'u gwneud yn fwy hygyrch nag erioed o'r blaen. Yma yn Llaeth Y Llan, mae Mike, ein Rheolwr Gweithrediadau wedi'i hyfforddi i gynnig cymorth, arweiniad a chynghori i'n staff. Yn ôl ym mis Medi, gwirfoddolodd Mike i gymryd rhan yng nghwrs hyfforddiant ymwybyddiaeth iechyd meddwl 2 ddiwrnod Ambiwlans Sant Ioan i ennill y sgiliau a'r wybodaeth i gydnabod arwyddion a symptomau anhwylderau iechyd meddwl er mwyn iddo allu rhoi arweiniad a chyngor i helpu.

Dyma ddywedodd Mike am y diwrnod a pham mae iechyd meddwl mor bwysig:

"Ym mis Medi 2022 mynychais gwrs 2 ddiwrnod gydag ambiwlans Sant Ioan ar gyfer hyfforddiant ymwybyddiaeth iechyd meddwl, dros y 2 ddiwrnod y dysgais gymaint am set iechyd meddwl a sut gall effeithio arnom i gyd a sut mae'n cyffwrdd â ni i gyd yn unigol. Fel bod bywyd bob dydd wedi newid dros y blynyddoedd ac yn enwedig yn yr hinsawdd bresennol rydym i gyd yn dueddol o ddioddef pwysau bywyd a sut mae pawb yn wahanol, Yn unigol rydym i gyd yn trin pethau'n wahanol ac yn gallu cynnwys ein teimladau a'n pwysau. Yr hyn a ddysgais oedd sut i adnabod pwyntiau sbardun a allai arwain at bennod neu gyfres o arwyddion gwahanol o faterion iechyd meddwl posibl a sut i ymateb a rhoi arweiniad a chyngor i helpu a rhoi sicrwydd. Y gair pwysicaf sy'n gysylltiedig ag iechyd meddwl yw empathi."

"Rwyf mor falch fy mod wedi mynychu'r cwrs hwn mae wedi fy nghyffwrdd ac wedi agor fy llygaid i sut mae iechyd meddwl yn cael ei weld a'i bortreadu o fewn ein holl fywydau bob dydd."

Rhannu

Erthyglau diweddaraf