Ffarwelio â'n caeadau clip plastig

Biniwch llai - Ailgylchwch Fwy

Fel busnes teuluol, rydym yn poeni am ddiogelu'r amgylchedd ac yn canolbwyntio ar y deunyddiau pecynnu rydyn ni'n eu defnyddio. I leihau faint o blastig, rydym yn tynnu'r caeadau clip ar ein holl botiau iogwrt mawr 450g, Arbed dros 2 filiwn darn o blastig bob blwyddyn. Mae hyn yn helpu ein cenhadaeth i fod yn fusnes cynaliadwy ar gyfer y dyfodol.

I'ch helpu i ddelweddu faint o 2 filiwn o'n caeadau clip plastig fyddai; petaech chi'n eu gosod nhw ben i ben gan ddechrau o'n ffatri yma yn Llannefydd, byddech chi'n gorffen yng Nghaerdydd, sef tua 200km. Ac os byddech chi'n eu pentyrru nhw ar ben ei gilydd, mi fydden nhw'n cyrraedd 20km i'r awyr....mae hynny'r un fath â dringo'r Wyddfa / Yr Wyddfa 20 o weithiau!

Rhai unedau mesur eraill a allai eich helpu i ddelweddu pa mor bell yw 200km:

  • 666,667 cennin
  • 500,000 Cennin Pedr
  • 200,000 o ddefaid
  • 2000 o gaeau rygbi

Nawr gallwn eich clywed chi i gyd yn dweud "Ond beth os nad ydw i'n gorffen fy mhot mawr mewn un tro, sut alla i ei gadw'n ffres yn yr oergell heb gaead?" ... wel dyma rai syniadau am y rheswm hwnnw yn unig:

Yn gyntaf, gosodwch dymheredd eich oergell i tua 4°C oherwydd mae hyn yn ddelfrydol ar gyfer cadw'ch bwyd yn fwy ffres am gyfnod hirach. O ran storio eich iogwrt, cadwch hi ar naill ai'r silffoedd gwaelod neu ganol a thuag at y cefn i gael y gorau o fywyd ohono.

Yn ail, gallwch gwmpasu eich pot iogwrt gyda rhywbeth fel Beeswax Wrap neu clingfilm. Mae lapio beeswax yn ddewis da gan fod hyn wedi'i wneud o gynhwysion naturiol ac mae'n ddewis arall di-blastig i ddefnyddio clingfilm. Gellir hefyd golchi lapio Beeswax a'i ailddefnyddio i'w ddefnyddio at ddibenion y dyfodol i orchuddio'ch pot mawr nesaf o iogwrt Llaeth y Llan.

Mae sbwylio'ch iogwrt i mewn i gynhwysydd aerdyn yn ffordd dda arall o helpu i gadw'ch iogwrt yn ffres am fwy o amser. Gwelwn fod jar Kilner gyda chaead clip yn gynhwysydd da gan fod gan y rhain sêl rwber a all helpu i atal nasties rhag mynd i mewn i'ch iogwrt annwyl, ac mae'r caead clip yn helpu i gadw'r aer cynhwysydd.

Oeddech chi'n gwybod y gallwch chi hefyd gael caeadau silicone sy'n ailddefnyddiadwy ac yn olchadwy? Maent yn ffitio amrywiaeth eang o feintiau o botiau bychain i raddau helaeth, gan eu gwneud yn ddewis perffaith i gyflenwi eich pot iogwrt mawr Llaeth y Llan!

Yn olaf, gallwch chi bob amser arbed y caead clip plastig presennol o'ch pot iogwrt, ei olchi naill ai gyda llaw neu dishwasher a'i ailddefnyddio ar gyfer pot iogwrt yn y dyfodol pan nad oes ganddynt y caead clip plastig ymlaen mwyach! Fodd bynnag, os ar hap a damwain mae angen caead arnoch ond taflodd yr hen un yn ddamweiniol, gallwch anfon e-bost atom yn sustainability@villagedairy.co.uk i ofyn am gaead arall (tra bod stociau'n para) a byddwn yn cael hyn draw atoch cyn gynted â phosibl i gadw'ch iogwrt yn ffres.

 

Rhannu

Erthyglau diweddaraf